Web Top > Journal Top > Contents Top > Volume 60 No. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Volume 60 ( March issue )
Original Articles
Two New Antifungal Alkaloids Produced by Streptoverticillium morookaense

[Abstract]
Na Feng, Wanhui Ye, Ping Wu, Yicun Huang, Haihui Xie, Xiaoyi Wei 179
SPF-5506-A4, a New Peptaibol Inhibitor of Amyloid beta-Peptide Formation Produced by Trichoderma sp.

[Abstract]
Nobuo Hosotani, Kazuo Kumagai, Shigeyuki Honda, Akira Ito, Takuro Shimatani, Ikutaro Saji 184
Penisporolides A and B, Two New Spiral Lactones from the Marine-derived Fungus Penicillium sp.

[Abstract]
Xiang Li, Isabel Sattler, Wenhan Lin 191
Piericidins C7 and C8, New Cytotoxic Antibiotics Produced by a Marine Streptomyces sp.

[Abstract]
Yoichi Hayakawa, Shingo Shirasaki, Sayaka Shiba, Takashi Kawasaki, Yoshihide Matsuo, Kyoko Adachi, Yoshikazu Shizuri 196
Structures of New Cytotoxic Antibiotics, Piericidins C7 and C8

[Abstract]
Yoichi Hayakawa, Shingo Shirasaki, Takashi Kawasaki, Yoshihide Matsuo, Kyoko Adachi, Yoshikazu Shizuri 201
Nigerasperones A-C, New Monomeric and Dimeric Naphtho-gamma-pyrones from a Marine Alga-derived Endophytic Fungus Aspergillus niger EN-13

[Abstract]
Yi Zhang, Xiao-Ming Li, Bin-Gui Wang 204
Notes
Chemomicin A, a New Angucyclinone Antibiotic Produced by Nocardia mediterranei subsp. kanglensis 1747-64

[Abstract]
Cheng-Hang Sun, Yue Wang, Zheng Wang, Jian-Qin Zhou, Wen-Zao Jin, Xue-Fu You, Hong Gao, Li-Xun Zhao, Shu-Yi Si, Xue Li 211
Communications to the Editor
Bispolides, Novel 20-Membered Ring Macrodiolide Antibiotics from Microbispora

[Abstract]
Noriyuki Okujo, Hironobu Iinuma, Annie George, Khor Siew Eim, Tan Lee Li, Ng Szu Ting, Tan Chin Jye, Kunimoto Hotta, Masahiro Hatsu, Yasuo Fukagawa, Seiji Shibahara, Keiichi Numata, Shinichi Kondo 216
Selective and Potent In Vitro Antimalarial Activities Found in Four Microbial Metabolites

[Abstract]
Hideaki Ui, Aki Ishiyama, Hitomi Sekiguchi, Miyuki Namatame, Aki Nishihara, Yoko Takahashi, Kazuro Shiomi, Kazuhiko Otoguro, Satoshi Omura 220